Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

"E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im.H.Kołłątaja w Białymstoku"

 logo.jpg [1386x127]

 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku

 

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 30.11.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

ü  Wyposażenia pracowni w sprzęt TIK.

ü  Szkoleń nauczycieli:

1)      Doskonalenie kompetencji informatycznych i TIK nauczycieli:

 • Kurs doskonalący dla nauczycieli: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • Kurs programowania w językach: Scratch i Balti.

2)      Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej:

 • Warsztaty „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dyskalkulią, uczniem autystycznym, z nadpobudliwym psychoruchowo”.

ü  Zajęć pozalekcyjnych w ramach I etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna.

ü  Zajęć pozalekcyjnych w ramach II etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • warsztaty „Młody menadżer”
 • warsztaty „Projektanci gier interaktywnych”
 • warsztaty „Jak się uczyć- mój styl uczenia się”
 • Trening twórczego myślenia „Jestem kreatywny”

ü  Wyjazdów edukacyjnych.

ü  Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

1)      produkty

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie- 20 (16-K, 4-M)

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  15 (14-K, 1-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-200 (95-dz, 105-ch)

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 15 (14-K, 1-M)

2)      rezultaty:

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-200 (95-dz,105-ch)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-20 (16-K, 4-M)

 

Wartość projektu: 327 826,53 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 278 652,55 zł.

Falochron